🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

Catalán Quan? Les festes de la Mare de Déu de Gràcia, també conegudes com les festes de Gràcia, se celebren del 6 al 9 de setembre.

EL PREGÓ


El primer dia de la festa gran del municipi, el pregó és el gran protagonista. S’encarregarà d’obrir les festes algun personatge representatiu per a la societat maonesa o que tengui algun tipus de relació especial amb el poble de Maó.

PARTICIPANTS A LES COLCADES


La participació a les colcades s’ha d’entendre com un honor, amb l’objectiu de contribuir a la preservació de les tradicions del poble. En conseqüència, ha de ser objecte de mirament per part de totes les persones que hi participen.
Estar empadronats al terme municipal (o bé ser convidats per la Junta de Caixers de Maó) és una condició indispensable dels participants a les festes de la nostra ciutat.
Les persones interessades s’inscriuran durant els terminis que fixi la Junta de Caixers, i acceptaran els Protocols i les normes d’inscripció.
L’Ajuntament, per mitjà del caixer batle i de la Junta de Caixers, són els encarregats de convidar els cavallers de fora terme. La Junta determinarà el nombre de convidats que poden participar a les Festes de Gràcia, que estarà condicionat al nombre de cavallers inscrits del terme de Maó.
La convidada es farà oficial mitjançant una carta dirigida a les Juntes de caixers dels pobles amb què hi ha acord de participació.
S’estableix el període de la segona quinzena de juny –fins al darrer dia hàbil del mes- per a la inscripció dels cavallers interessats. L’Ajuntament farà públic el termini establert mitjançant anuncis a la premsa.
La Junta de Caixers de Maó serà la responsable de designar les persones que hauran de representar el nostre terme a les festes dels pobles amb els quals hi hagi acord de col·laboració, i vetllarà per la igualtat de possibilitats dels nostres cavallers, mitjançant el sistema que consideri més adequat, que serà donat a conèixer juntament amb les normes d’inscripció.
En aquest sentit, els membres de la Junta de Caixers no podran participar en el sorteig que determinarà els assistents a les colcades d’aquests pobles.
No obstant, en el cas puntual que rebin la corresponent invitació formal per part de la Junta de Caixers d’un altre poble, hi podran assistir com a convidats especials.
La Junta de Caixers no considera colcades aquells actes que, amb participació de cavalls, siguin organitzats a les urbanitzacions de Menorca.
En conseqüència, l’Ajuntament no permet l’organització dels referits actes dins el terme municipal de Maó.
D’altra banda, la Junta de Caixers recomana, de manera expressa, la no participació de caixers i cavallers en els actes d’aquesta naturalesa organitzats als altres termes municipals. L’incompliment d’aquesta recomanació serà valorada per la Junta, que decidirà les mesures a adoptar en cada cas.

CERIMONIAL DEL DISSABTE DE GRÀCIA (DIA 7 DE SETEMBRE)


A l’hora indicada en el programa de festes, coincidint amb la repicada de campanes que anuncia l’inici de la festa, el fabioler sol·licita permís al caixer batle per iniciar el Replec. Va a cercar, primer de tot, el caixer fadrí i tornen a l’Ajuntament, on es fa l’entrega de la bandera i s’hi afegeix la Junta de Caixers, manco la capellana i el caixer batle, per iniciar el replec de la resta de la Colcada.
Tots els cavallers passen davant la Sala i es descobreixen saludant, com a mostra de respecte. El caixer pagès queda descobert i girat cap al caixer batle fins que aquest s’incorpora a la Colcada. Seguidament, els membres de la Colcada van a cercar el caixer capellà, que espera el seu torn a la rectoria de Santa Maria, al qual saluden descobrint-se. Saludat el caixer capellà pel caixer batle, el primer s’incorpora a la Colcada.
Seguidament la comitiva de la Colcada recorre els carrers i places de la població, d’acord amb l’itinerari que prèviament ha marcat la Junta de Caixers. Durant el recorregut els participants es descobriran en passar pels establiments oficials.
Mentre els cavallers i caixers formen part de la Colcada estan obligats a comportar-se amb dignitat i a no fumar ni beure alcohol, i a no menjar. Si, per alguna necessitat o contratemps, s’han de separar de la comitiva, ho comunicaran prèviament al caixer pagès o al caixer casat, o, en defecte d’aquests, a algun membre de la Junta de Caixers, que, si escau, donarà la seva aprovació, sempre que estigui prou justificat.
A l’hora convinguda, la Colcada es dirigeix a l’ermita de Gràcia per participar en la celebració de les Completes. La disposició de la formació és com segueix:
· Formen parella tots els caixers i el fabioler.
· Entren a l’ermita el caixer capellà i el caixer batle; quan entra aquest últim, es col·loca a l’esquerra de la capellana, ben igual que en la resta dels actes religiosos.
· Els segueix el caixer pagès i, a continuació, el caixer fadrí, el fabioler i la resta de caixers i cavallers, de menor a major, i al so del tambor i del fabiol.
La col·locació es fa de la següent manera: formen cordó tots els caixers i el fabioler. El caixer fadrí, amb el fabioler, va davant la comitiva; després, el caixer batle, el caixer capellà, el caixer pagès, el caixer casat, els altres membres de la junta de caixers i la resta de cavallers i cavalleresses.
El caixer sobreposat o fadrí saluda amb la bandera davant l’altar i la col·loca al costat indicat del presbiteri. Durant la cerimònia, diversos cavallers del terme reparteixen l’aigua-ros.
Acabades les Completes, els cavallers, precedits per la Junta (menys el caixer batle, la capellana i el caixer pagès), surten formant parelles, unint la porta de l’església amb l’entrada del pati on s’oferirà la beguda del caixer capellà. En acabar aquesta, la comitiva sortirà en l’ordre que ha entrat, excepte el caixer batle, que ara anirà a la dreta de la capellana, emprenent de nou el camí cap a la plaça de la Constitució.
Una vegada arribats, entren a la plaça, seguint l’ordre de la Colcada, i el caixer fadrí fa entrega de la bandera al representant de la corporació municipal. Una vegada ha passat el caixer pagès, entra a la plaça el caixer batle, acompanyat pel caixer capellà, i demana l’inici del Jaleo.
Tots els cavallers van passant de quatre en quatre. En entrar i en sortir, han de saludar primer les autoritats; en segon lloc, els convidats; i, finalment, el públic en general; després menen els cavalls a la música i els fan botar.
En cloure les tres voltes del Jaleo es farà el Caragol, que s’anomena “des pont de Sant Roc”. Aquí, el fabioler es reincorpora davant i entra a la plaça. El caixer fadrí recull la bandera.
El caixer batle i la capellana, acompanyats del caixer pagès, se situen davant l’escala de l’Ajuntament, damunt els cavalls, on reben la salutació i el comiat de tots els cavallers. Finalment, el caixer fadrí retorna la bandera.


DIA DE GRÀCIA (DIA 8 DE SETEMBRE, AL MATÍ)

El matí, a l’hora indicada en el programa, el fabioler va de nou a l’Ajuntament, a demanar permís per arreplegar la Colcada. Es repeteix el cerimonial del dia abans: primer va a cercar el caixer fadrí; després, la resta de cavallers; ja entregada la bandera i constituïda la Colcada, es recorren els carrers i places del poble marcats a l’itinerari.
Una estona abans de l’hora de la missa, els cavallers deixen els cavalls i es dirigeixen en formació a cercar la Verge; aquesta és portada cap a l’Església per quatre caixers, elegits entre els membres de la Junta.
L’ordre de la formació dels caixers i cavallers és la següent: fabioler, caixer fadrí, caixer casat, vocals, representants del batle a Sant Climent i Llucmaçanes, resta de cavallers, caixer pagès, caixer batle i capellana.
En arribar a la parròquia de Santa Maria, els caixers i cavallers formen, per parelles, un cordó; pel mig hi han de passar el clergat i la Verge. A continuació els segueixen els caixers i cavallers, que es col·loquen en els bancs que hi tenen reservats. En primer lloc, s’hi situarà la Junta.
El caixer sobreposat o fadrí saluda amb la bandera davant l’altar i la col·loca al presbiteri.
Durant l’ofertori, els cavallers que abans ho hagin sol·licitat reparteixen el tradicional aigua-ros, que prèviament ha estat preparada i dipositada dins les marratxes propietat de l’Ajuntament.
En el moment de l’elevació, el fabioler sona, amb el tambor i el fabiol, una peça tradicional. Durant la celebració també es reparteix una estampa al·lusiva a les festes de Gràcia.
Acabada la missa, mentre quatre cavallers acompanyen la Mare de Déu, els altres caixers i cavallers formen de nou les files paral·leles des de la porta de Santa Maria fins a la porta principal de l’Ajuntament. A continuació, surt el fabioler, que, a toc de tambor i fabiol, obre el pas a la Junta de Caixers fins a l’Ajuntament. Formen de la manera següent: fabioler i caixer fadrí, alguns membres de la Junta, resta de cavallers, per parelles, i caixer batle, caixer pagès i capellana. Aquests tres últims membres entren a l’Ajuntament i conviden les autoritats a presenciar el Jaleo.
Seguidament, la Junta de Caixers, seguint el mateix ordre que abans, obre el pas de les autoritats i convidats fins a la tribuna de davant Santa Maria. Una volta les autoritats i convidats han pujat dalt la tribuna, la Junta es dirigeix, dins el cordó de cavallers, a la plaça de la Conquesta, i els cavallers del cordó s’incorporen a la comitiva a mesura que passa la Junta.
Una vegada els caixers i cavallers han recollit les seves muntures, es preparen per sortir a la plaça com el dia anterior, seguint les mateixes pautes.
Després de les dues voltes i al so de la interpretació de les peces musicals típiques, es lliurarà a cada caixer una canya verda, símbol de la festa que hauran de portar fins el final dels actes del matí, amb una cullereta de plata com a trofeu. El primer a rebre-la és el fabioler. Seguidament, ho fa el caixer fadrí, que rep també –de mans de les autoritats presents- la bandera. Tot seguit, van passant la resta de caixers i cavallers, per tal que els representants de l’Ajuntament els facin entrega de la canya verda i la cullereta de plata, on figura la inscripció “Festes de Gràcia” i l’any.
Quan tots els caixers i cavallers han rebut el tradicional present, entra a la plaça el fabioler, seguit de tota la Colcada. Junts fan un gran cercle. Havent entrat el caixer batle, la capellana i el caixer pagès, aquest últims es col·loquen amb el cavall davant l’escala de la Sala. Mentrestant, a toc de fabiol, van passant tots els caixers i cavallers, i diuen adéu al batle i a la capellana. Després d’haver deixat les muntures, es reuneixen a la plaça de la Conquesta i es dirigeixen a l’Ajuntament formant cordó. Arribats a la porta, passen pel mig la capellana i el caixer batle, per tal de prendre part, tots junts, en la tradicional Beguda que ofereix l’Ajuntament de Maó.
Mentrestant, els participants situats en la plaça de la Constitució sol·liciten que també volen beure, al so del "Volem vi". Després d’uns quants precs, és quan es comencen a llançar, des de l’Ajuntament, botes de vi amb la inscripció "Festes de Gràcia" i l'any. Els darrers anys, aquest acte ha esdevingut molt popular, en ser l'únic lloc de Menorca que el fa.
Els caixers que ho desitgen passen per les cases del poble, per repartir la tradicional aigua-ros.

DIA DE GRÀCIA (DIA 8 DE SETEMBRE, AL CAPVESPRE)


El capvespre, el fabioler fa el Replec dels cavallers que han d’assistir a les Corregudes, que s’hauran concentrat a la plaça de la Conquesta.
La Colcada és presidida pel caixer batle, la capellana i la resta de membres de la Junta de Caixers, i es completa amb els cavallers assistents, participants o no, a les Corregudes. Una vegada formada, és dirigeix al Cós.
Una vegada les autoritats presents, membres de la Junta de Caixers i el caixer batle estan situats al lloc d’arribada, el caixer fadrí, acompanyat del caixer pagès, fa entrega de la bandera al caixer batle, i aquest donarà l’ordre d’inici de les Corregudes.
Les Corregudes seran per parelles, que se sortejaran entre els interessats, en presència de dos membres de la Junta, en el mateix moment d’iniciar-les. Cada dues carreres, els genets tornaran al lloc de sortida pel mateix itinerari, sense aturar-se ni fer botar els cavalls, i es començarà una altra tanda.
Els guanyadors rebran, de mans de les autoritats presents, una canya verda; una vegada acabades les Corregudes, tots els participants rebran una cullereta de plata, amb la inscripció “Corregudes” i l’any corresponent.
Els membres de la Junta de Caixers no prendran part a les Corregudes si no compten amb el permís del caixer batle.

PROTOCOL DEL COMIAT (DIA 8 DE SETEMBRE)


Acabades les Corregudes, els participants es dirigeixen a fer el Caragol del nucli antic. Més tard, ja post el sol, duen a terme l’acte solemne del Comiat de la Colcada, que es fa a la plaça de la Constitució amb el màxim de recolliment i respecte dels participants, ja que, en ser un acte de cloenda, esdevé, per tant, emotiu.
Els cavallers es col·loquen, així com van entrant, en cercle. Una vegada ha entrat el caixer pagès i amb tots col·locats, el caixer batle i el caixer capellà passen pel mig, per situar-se davant l’Ajuntament. En aquest moment de silenci sona el darrer toc de tambor i fabiol i, seguidament, els caixers i cavallers presents passen davant el caixer batle i la capellana, per saludar-los, i se n’acomiaden.
Una vegada han passat tots, es donen per finalitzats els actes de la Colcada.

DIA DEL PORT (9 DE SETEMBRE)


Les festes de Gràcia canvien d’escenari i totes les activitats es traslladen al port, per continuar celebrant els dies grans del municipi.Español ¿Cuándo? Las “Festes de la Mare de Deu de Gràcia”, o también conocidas como las “Festes de Gràcia”, se celebran del 6 al 9 de septiembre.

EL PREGÓN


El primer día de la fiesta grande del municipio, el pregón es el gran protagonista. Se encargará de abrir las fiestas algún personaje representativo para la sociedad maonesa o que tenga algún tipo de relación especial con el pueblo de Maó

PARTICIPANTES EN LAS “COLCADES”


La participación en las “Colcades” se tiene que entender como un honor, con el objetivo de contribuir a la preservación de las tradiciones del pueblo. En consecuencia, debe ser objeto de cuidado por parte de todas las personas que participan. 
Estar empadronados en el término municipal (o bien ser invitados por la “Junta de Caixers” de Maó). Es una condición indispensable para los participantes de las fiestas de nuestra ciudad.
Las personas interesadas se inscribirán durante los plazos que fije la “Junta de Caixers”, y aceptarán los Protocolos y las normas de inscripción. 
El Ayuntamiento, por vía del “Caixer Batle” y de la “Junta de Caixers”, son los encargados de invitar a los caballeros de fuera término. La Junta determinará el número de invitados que pueden participar en las Fiestas de Gràcia, que estará condicionado al número de caballeros inscritos del término de Maó
La invitación se hará oficial mediante una carta dirigida a las “Juntes de Caixers” de los pueblos con que hay acuerdo de participación.
Se establece el periodo de la segunda quincena de junio –hasta el último día hábil del mes- para la inscripción de los caballeros interesados. El Ayuntamiento hará público el plazo establecido mediante anuncios en prensa. 
La “Junta de Caixers” de Maó será la responsable de designar las personas que representarán nuestro término en las fiestas de los pueblos con los cuales haya acuerdo de colaboración, y velará por la igualdad de posibilidades de nuestros caballeros, mediante el sistema que considere más adecuado, que será dado a conocer junto con las normas de inscripción.
En este sentido, los miembros de la “Junta de Caixers” no podrán participar en el sorteo que determinará los asistentes a las “Colcades” de estos pueblos. 
No obstante, en el caso puntual que reciban la correspondiente invitación formal por parte de la “Junta de Caixers” de otro pueblo, podrán asistir como invitados especiales. 
La “Junta de Caixers” no considera “Colcades” aquellos actos que, con participación de caballos, sean organizados en las urbanizaciones de Menorca
En consecuencia, el Ayuntamiento no permite la organización de los referidos actos dentro del término municipal de Maó.
Por otra parte, la “Junta de Caixers” recomienda, de manera expresa, la no participación de Caballeros en los actos de esta naturaleza organizados en los otros términos municipales. El incumplimiento de esta recomendación será valorada por la Junta, que decidirá las medidas a adoptar en cada caso.

CEREMONIA DEL SÁBADO DE GRÀCIA ( DÍA 7 DE SEPTIEMBRE)


A la hora indicada en el programa de fiestas, coincidiendo con la repicada de campanas que anuncia el inicio de la fiesta, el “fabioler” solicita permiso al “Caixer Batle” para iniciar el “Replec” (Reunión de Caballeros). Va a buscar, antes que nada, al “Caixer Fadrí” y vuelven al Ayuntamiento, donde se le hace entrega de la bandera y se añade la “Junta de Caixers”, menos la “Capellana” y el “Caixers Batle”, para iniciar la reunión del resto de la “Colcada”. 
Todos los caballeros pasan ante la Sala y se descubren saludando, como muestra de respeto. El “Caixer Pagès” queda descubierto y girado hacia el “Caixer Batle" hasta que este se incorpore a la “Colcada”. Seguidamente los miembros de la “Colcada” van a buscar el “Caixer Capella”, que espera su turno en la vicaría de Santa Maria, al cual se le saluda descubriéndose. Saludado el “Caixer Capellà” por el “Caixer Batle”, el primero se incorpora a la “Colcada”. Seguidamente la comitiva de la “Colcada”, recorre las calles y plazas de la población, de acuerdo con el itinerario que previamente ha marcado la “Junta de Caixers”. Durante el recorrido los participantes se descubrirán al pasar por los establecimientos oficiales.
Mientras los caballeros forman parte de la “Colcada”, están obligados a comportarse con dignidad y a no fumar ni beber alcohol, y a no comer. Si, por alguna necesidad o percance, se deben separar de la comitiva, lo comunicarán previamente al “Caixer Pagès” o al “Caixer Casat”, o, en defecto de estos, a algún miembro de la “Junta de Caixers”, que, si procede, dará su aprobación, siempre que esté suficientemente justificado.
A la hora concertada, la “Colcada” se dirige a la ermita de Gràcia para participar en la celebración de las “Completes”. La disposición de la formación es cómo sigue: 
- Forman pareja todos los “Caixers” y el “Fabioler”.
- Entran en la ermita el “Caixer Capella” y el “Caixer Batle”; cuando entra este último, se coloca a la izquierda del “Caixer Capella”, al igual que en el resto de los actos religiosos.
- Los sigue el “Caixer Pagès” y, a continuación, el “Caixer Fadrí”, el “Fabioler” y el resto de Caballeros, de menor a mayor, y al sonido del tambor y del “fabiol”. La colocación se hace de la siguiente manera: forman cordón todos los caballeros y el “fabioler”. El “Caixer Fadrí”, con el “fabioler”, va ante la comitiva; después, el ”Caixer Batle”, el “Caixer Capella”, el “Caixer Pagès”, el “Caixer Casat”, los otros miembros de la “Junta de Caixers” y el resto de caballeros. 
El “Caixer Fadrí” saluda con la bandera ante el altar y la coloca en el lado indicado del presbiterio. Durante la ceremonia, varios caballeros del término reparten el “aigua - ros”.
Acabadas las “Completes”, los caballeros, precedidos por la Junta (menos el “Caixer Batle”, “Caixer Capellà”y el “Caixer Pagès”), salen formando parejas uniendo la puerta de la iglesia con la entrada del patio dónde se ofrecerá la bebida del “Caixer Capellà”. Al acabar esta, la comitiva saldrá con el mismo orden que ha entrado, excepto el “Caixer Batle”, que ahora irá a la derecha del “Caixer Capellà” emprendiendo de nuevo el camino hacia la plaza de la Constitución
Una vez hayan llegado, entran a la plaza, siguiendo el orden de la “Colcada”, y el “Caixer Fadrí” hace entrega de la bandera al representante de la corporación municipal. Una vez ha pasado el “Caixer Pagès”, entra en la plaza el “Caixer Batle”, acompañado por el “Caixer Capellà”, y pide el inicio del Jaleo
Todos los caballeros van pasando de cuatro en cuatro. Al entrar y al salir, deben saludar primero a las autoridades; en segundo lugar, a los invitados; y, finalmente, al público en general; después conducen los caballos a la música y los hacen botar.
Al cerrar las tres vueltas del Jaleo, se hará el Caracol, que se denomina "del pont de San Roc". Aquí, el “Fabioler” se reincorpora delante y entra a la plaza. El “Caixer Fadrí” recoge la bandera.
El “Caixer Batle” y la “Capellana”, acompañados del “Caixer Pagès”, se sitúan ante la escalera principal del Ayuntamiento, sobre los caballos, dónde reciben el saludo y la despedida de todos los caballeros. Finalmente, el “Caixer Fadrí” devuelve la bandera. 

DÍA DE GRÀCIA ( DÍA 8 DE SEPTIEMBRE POR EL MAÑANA)


Por la mañana, a la hora indicada en el programa, el “Fabioler” va al Ayuntamiento, a pedir permiso para congregar la “Colcada”. Se repite la ceremonia del día anterior: primero va a buscar al “Caixer Fadrí”; después, al resto de caballeros, ya entregada la bandera y constituida la “Colcada”, se recorren las calles y plazas del pueblo marcados en el itinerario.
Un rato antes de la hora de la misa, los caballeros dejan los caballos y se dirigen en formación a buscar a la Virgen; esta es llevada hacia la Iglesia por cuatro caballeros, elegidos entre los miembros de la Junta.
El orden de la formación de los Caballeros es el siguiente: “Fabioler”, “Caixer Fadrí”, “Caixer Casat”, Vocales, Representantes del alcalde de Sant Climent y Llucmaçanes, resto de caballeros, “Caixer Pagès”, “Caixer Batle” y "Capellana ”.
Al llegar a la parroquia de Santa Maria, los Caballeros forman, por parejas, un cordón; que por medio de este deben pasar el clero y la Virgen. A continuación los siguen los Caballeros, que se colocan en los bancos que tienen reservados. En primero lugar, se situará la Junta.
El “Caixer Fadrí” saluda con la bandera ante el altar y la coloca en el presbiterio. 
Durante la ofrenda, los caballeros que antes lo hayan solicitado reparten el tradicional “aigua-ros”, que previamente ha sido preparado y depositado dentro de las almarrazas propiedad del Ayuntamiento. 
En el momento de la elevación, el “Fabioler” toca, con el tambor y el “fabiol”, una pieza tradicional. Durante la celebración también se reparten una estampa alusiva a las Fiestas de Gràcia.
Acabada la misa, mientras cuatro caballeros acompañan a la Virgen María, los otras caballeros forman de nuevo las filas paralelas desde la puerta de Santa Maria hasta la puerta principal del Ayuntamiento. A continuación sale el “Fabioler”, que, a toque de tambor y “fabiol”, abre el paso a la Junta de Caballeros hasta el Ayuntamiento. Con la siguiente formación: “Fabioler” y “Caixer Fadrí”, algunos miembros de la Junta, resto de caballeros en parejas, y “Caixer Batle”, “Caixer Pagès” y “Capellana”. Estos tres últimos miembros entran en el Ayuntamiento e invitan a las autoridades a presenciar el Jaleo.
A continuación, la “Junta de Caixers”, siguiendo el mismo orden que antes, abre el paso de las autoridades e invitados hasta la tribuna en Santa Maria. Una vez las autoridades e invitados han subido sobre la tribuna, la Junta se dirige, dentro del cordón de caballeros, a la plaza de la Conquista, y los caballeros del cordón se incorporan a la comitiva a medida que pasa la Junta. 
Una vez los caballeros han recogido sus monturas, se preparan para salir a la plaza como el día anterior, siguiendo las mismas pautas.
Tras las dos vueltas y al sonido de la interpretación de las piezas musicales típicas, se entregará a cada Caballero una caña verde, símbolo de la fiesta que tendrán que llevar hasta el final de los actos de la mañana, con una cucharita de plata como trofeo. El primero en recibirla es el “Fabioler”. Seguidamente, lo hace el “Caixer Fadrí”, que recibe también –de manos de las autoridades presentes- la bandera. Acto seguido, van pasando el resto de caballeros, para que los representantes del Ayuntamiento les entreguen la caña verde y la cucharita de plata, dónde figura la inscripción “Festes de Gràcia” y el año. 
Cuando todos los caballeros han recibido el tradicional presente, entra a la plaza el “Fabioler”, seguido de toda la “Colcada”. Juntos hacen un gran círculo. Habiendo entrado el “Caixer Batle”, la “Capellana” y el “Caixer Pagès”, estos últimos se colocan con el caballo ante la escalera de la Sala. Mientras tanto, a toque de “fabiol”, van pasando todos los caballeros, y dicen adiós al Alcalde y al “Caixer Capellà”. Después de haber dejado las monturas, se reúnen en la plaza de la Conquista y se dirigen al Ayuntamiento formando cordón. Llegados a la puerta, pasan por el medio la “Capellana” y el “Caixer Batle”, para tomar parte, todos juntos, de la tradicional Bebida que ofrece el Ayuntamiento de Maó
Mientras tanto, los participantes situados en la plaza de la Conquista solicitan que también quieren beber, al sonido de "Volem Vi" (!Queremos vino¡). Tras unos cuántos ruegos, es cuando se empiezan a lanzar, desde el Ayuntamiento, botas de vino con la inscripción "Festes de Gràcia" y el año. En los últimos años, este acto se ha vuelto muy popular al ser el único lugar en Menorca que se realiza.
Los Caballeros que lo desean pasan por las casas del pueblo, para repartir el tradicional “aigua-ros”.

DÍA DE GRÀCIA ( DÍA 8 DE SEPTIEMBRE POR LA TARDE) 


Por la tarde, el “Fabioler” reúne a los caballeros que tienen que asistir a las “Corregudes” , que se habrán concentrado en la plaza de la Conquista.
La “Colcada” es presidida por el “Caixer Batle”, la “Capellana” y el resto de miembros de la “Junta de Caixers”, y se completa con los caballeros asistentes, participantes o no, en las carreras. Una vez formada, es dirige a la calle Còs de Gràcia
Una vez las autoridades presentes, miembros de la “Junta de Caixers” y el “Caixer Batle” están situados en la meta, el “Caixer Fadrí”, acompañado del “Caixer Pagès”, hace entrega de la bandera al “Caixer Batle”, y este dará la orden de inicio de las Carreras.
Las “Corregudes” serán por parejas, que se sortearán entre los interesados, en presencia de dos miembros de la Junta, en el mismo momento de iniciarlas. Cada dos carreras, los jinetes volverán al lugar de salida por el mismo itinerario, sin pararse ni hacer botar los caballos, y se empezará otra tanda.
Los ganadores recibirán, de manos de las autoridades presentes, una caña verde y una vez acabadas las carreras todos los participantes recibirán una cucharita de plata, con la inscripción “Corregudes” y el año correspondiente. 
Los miembros de la “Junta de Caixers” no participarán en las carreras si no disponen del permiso del “Caixer Batle”.

PROTOCOLO DEL DESPEDIDA ( DÍA 8 DE SEPTIEMBRE)


Acabadas
 las carreras, los participantes se dirigen a hacer el “Caragol” del casco antiguo. Más tarde, ya puesto el sol, llevan a cabo el acto solemne de la despedida de la “Colcada”, que se hace en la plaza de la Constitución con el máximo de recogimiento y respecto de los participantes, puesto que, al ser un acto de conclusión, acontece, por lo tanto, emotivo.
Los caballeros se colocan, así como van entrando, en círculo. Entrado el “Caixer Pagès” y una vez todos colocados, el “Caixer Batle” y el “Caixer Capella” pasan por el centro, para situarse ante el Ayuntamiento. En este momento de silencio suena el último toque de tambor y “fabiol” y, seguidamente, los caballeros presentes pasan ante el “Caixer Batle” y la “Capellana”, para saludarlos, y se despiden. 
Una vez han pasado todos, se dan por finalizados los actos de la “Colcada”. 

DÍA DEL PUERTO ( 9 DE SEPTIEMBRE) 


Las Fiestas de Gracia cambian de escenario y todas las actividades se trasladan al puerto por continuar celebrando los días grandes del municipio.


Ingles When? The “Festes de la Mare de Deu de Gràcia”, also known as the “Festes de Gràcia”, are celebrated from the 6th to the 9th of September.

THE OPENING SPEECH


On the first day of this great municipal fiesta, the opening speech plays a major role. An important figure representing Mahon society, or somebody with a special relationship to the people of Mahon, is asked to open the fiestas.

PARTICIPANTS IN THE “COLCADES”


Participation in the “Colcades” should be considered an honour, with the aim of contributing to the preservation of the traditions of the town. Consequently, participation should be cared for by everybody participating. 
Being officially resident in the municipality (or being invited by the “Junta de Caixers” of Mahon) is an essential condition for participants in the fiestas of our city.
Interested parties must register within the time period stipulated by the “Junta de Caixers” and accept the protocols and the registration rules.
The town hall, via the “Caixer Batle” and the “Junta de Caixers”, is responsible for inviting riders from outside the municipality. The “Junta” determines the number of guests who can participate in the “Festes de Gràcia”. This is subject to the number of riders registered in the municipality of Mahon
Invitations will be made official by means of a letter to the “Juntes de Caixers” of the towns with which there is a participation agreement.
The second fortnight of June – up to the last working day of the month – is established for the registration time period for interested riders. The town hall will publish the established time period in the press. 
The “Junta de Caixers” of Mahon is responsible for appointing the people who will represent our municipality in the fiestas of the towns with which there is a cooperation agreement and will ensure equality in the possibilities of our riders by means of a system that it considers most appropriate. This system will be made known together with the registration rules.
In this respect, the members of the “Junta de Caixers” will not be able to participate in the draw that will determine the participants of the “Colcades” of these towns.
However, should they receive the corresponding formal invitation from the “Junta de Caixers” from another town, they will be able to participate as special guests.
The “Junta de Caixers” does not consider to be “Colcades” those events, with the participation of horses, that are organized in the urbanizations of Minorca
As a consequence, the town hall does not allow the organization of said events within the municipal area of Mahon.
Similarly the “Junta de Caixers” expressly recommends the non-participation of riders in events of this nature that are organized in other municipalities. Failure to comply with this recommendation will be considered by the “Junta”, who will decide on which measures to adopt in each case.

CEREMONY OF THE “SÁBADO DE GRÀCIA” ( SEPTEMBER 7th)


At the time indicated in the fiestas programme and coinciding with the pealing of bells that announces the start of the fiestas, the “fabioler” seeks permission from the “Caixer Batle” to start the “Replec” (the gathering of the riders). First of all he goes to find the “Caixer Fadrí” and then they return to the town hall, where the flag is handed over and the “Junta de Caixers” gathers, minus the “Capellana” and the “Caixer Batle”, to start the gathering of the rest of the “Colcada”. 
All the riders pass before the Hall and take their hats off in salute as a sign of respect. The “Caixer Pagès” remains with his hat off and turned towards the “Caixer Batle" until he joins the “Colcada”. Next the members of the “Colcada” go to look for the “Caixer Capellà”, who awaits his turn at the church of Santa Maria and whom is saluted with the taking off of hats. Once the “Caixer Capellà” has been greeted by the “Caixer Batle”, the former joins the “Colcada”. Next, the procession goes around the streets and squares of the town in accordance with the route previously marked out by the “Junta de Caixers”. Along the route, the participants raise their hats when passing official establishments.
Whilst the riders are part of the “Colcada”, they are required to behave with dignity and not smoke, drink alcohol or eat. If a rider needs to separate from the group out of any necessity or mishap, he or she must give prior notice to the “Caixer Pagès”, or the “Caixer Casat” or to a member of the “Junta de Caixers”, should the former two not be available, who will give approval if the request is sufficiently justified.
At the arranged time, the “Colcada” heads towards the “ Gràcia” chapel in order to participate in the “Completes” celebration. The formation is as follows: 
- All the “Caixers” and the “Fabioler” form pairs.
- The “Caixer Capellà” and the “Caixer Batle” enter the chapel; when the latter enters, he places himself to the left of the “Caixer Capellà”, as he does in the rest of the religious acts.
They are followed by the “Caixer Pagès” and then by the “Caixer Fadrí”, the “Fabioler” and the rest of the riders, from youngest to oldest, and to the sound of the drum and the “fabiol”
The positioning is organized as follows: all the riders and the “Fabioler” form a cordon. The “Caixer Fadrí”, with the “Fabioler”, go before the procession; after follow the ”Caixer Batle”, the “Caixer Capellà”, the “Caixer Pagès”, the “Caixer Casat”, the other members of the “Junta de Caixers” and the rest of the riders. 
The “Caixer Fadrí” salutes with the flag before the altar and places it at the position indicated in the presbytery. During the ceremony, various riders of the area hand out “aigua - ros” (rosewater).
Once the “Completes” are over, the riders, preceded by the “Junta” (minus the “Caixer Batle”, the “Caixer Capellà” and the “Caixer Pagès”), leave in pairs and gather at the church door and the patio entrance where they will be offered a drink by the “Caixer Capellà”. After having finished their drink, the procession leaves in the same order that they arrived, apart from the “Caixer Batle”, who now goes to the right of the “Caixer Capellà” and once again towards the Plaça de la Constitució
Once they have arrived, they enter the square, following the order of the “Colcada”. The “Caixer Fadrí” hands over the flag to the respresentative of the municipal corporation. Once the “Caixer Pagès” has passed, the “Caixer Batle” enters the square, accompanied by the “Caixer Capellà”, and asks for the “Jaleo” to start. 
All the riders pass through in groups of four. Upon entering and leaving, they must firstly greet the authorities and secondly the guests. Finally they greet the public in general. Afterwards, they ride their horses to music and make them rear up.
At the end of the three laps of the “Jaleo”, the “Caracol” takes place. This is called "del pont de San Roc". Here, the “Fabioler” returns to the front and enters the square. The “Caixer Fadrí” collects the flag.
The “Caixer Batle” and the “Capellana”, accompanied by the “Caixer Pagès”,place themselves before the main steps of the town hall, mounted on their horses, where they receive the greeting and the farewell from all the riders. Finally, the “Caixer Fadrí” returns the flag. 

DÍA DE GRÀCIA ( SEPTEMBER 8TH, IN THE MORNING )


In the morning, at the time indicated in the programme, the “Fabioler” goes to the town hall to ask permission to bring the “Colcada” together. The previous day’s ceremony is repeated: firstly he goes to find the “Caixer Fadrí”, then the rest of the riders. Already having delivered the flag and the “Colcada” formed, the streets and squares of the town marked in the itinerary are toured.
Shortly before the mass, the riders dismount and head in formation towards the statue of the Virgin. This is then carried to the church by four riders who are chosen amongst members of the “Junta”.
The order of formation of the riders is as follows: “Fabioler”, “Caixer Fadrí”, “Casat”, Members, Representatives of the mayor from Sant Climent and Llucmaçanes, the rest of the riders, the “Caixer Pagès”, the “Caixer Batle” and the "Capellana ”.
Upon reaching the parish church of Santa Maria, the Riders form a cordon in pairs, in the middle of which must pass the clergy and the statue of the Virgin. Then the Riders follow, placing themselves at their reserved benches. The “Junta” take their places first of all.
The “Caixer Fadrí” salutes with the flag before the altar and then places it in the presbytery.
During the Offering the riders, who had previously asked for it, share out the traditional “aigua-ros” (rosewater) that has been prepared before and deposited in the special glass watering containers owned by the town hall. 
At the moment of Rising, the “Fabioler” plays a traditional piece on the drum and the “fabiol”. During the celebration cards relating to the “Fiestas de Gràcia” are also handed out.
Once the mass is over, when four riders accompany the statue of the Virgin, the other riders again form parallel lines from the doors of Santa Maria to the main entrance of the town hall. Next the “Fabioler” comes out and, to the rhythm of the drum and the “fabiol”, leads the way for the “ Junta de Caballeros” towards the town hall, with the following formation: the “Fabioler” and the “Caixer Fadrí”, some members of the “Junta”, the rest of the riders in pairs and the “Caixer Batle”, the “Caixer Pagès” and the “Capellana”. These last three members enter the town hall and invite the authorities to attend the” Jaleo”.
Next, the “Junta de Caixers”, following in the same order as before, leads the way for the authorities and guests towards the rostrum at Santa Maria. Once the authorities and guests have climbed onto the rostrum, the “Junta” heads towards the Plaça de la Conquesta, within the cordon of riders, and the riders in the cordon join the procession in turn as the “Junta” passes.
Once the riders have remounted, they get ready to leave the square an follow in the same manner as the previous day.
After two circuits to the sound of typical musical pieces, a green reed is given to each rider, a symbol of the fiesta that they must carry until the end of the events of the morning, with a silver teaspoon as a trophy. The first to receive one is the “Fabioler”. Next, the “Caixer Fadrí” receives one and he also receives the flag from the hands of the authorities present. Immediately after, the other riders pass by in order that the town hall representatives can hand over the green reed and the silver teaspoon, that is inscribed with “Festes de Gràcia” and the year. 
When all the riders have received the traditional gift, the “Fabioler” enters the square, followed by all the “Colcada”. Together they form a large circle. Once the “Caixer Batle”, the “Capellana” and the “Caixer Pagès” have entered, they place themselves with their horses before the Town Hall steps. Meanwhile, with the playing of the “fabiol”, all the riders pass by and say farewell to the Mayor and the “Caixer Capellà”. After having dismounted, they gather in the Plaça de la Conquesta and head towards the town hall in a cordon.Having reached the doors, the “Capellana” and the “Caixer Batle” pass through the middle to all participate together in the traditional drink that is offered by Mahon town hall. Meanwhile, the participants situated in the Plaça de la Conquesta ask that they too want to drink, to the sound of de "Volem Vi" (We want wine!). After a few requests, bottles of wine with "Festes de Gràcia" labels and the year, start to be thrown from the town hall. In the last few years, this event has become very popular, as it is the only place in Minorca where it occurs.
The riders who wish to do so go around the houses of the town to deliver the traditional “aigua-ros” (rosewater).

”DÍA DE GRÀCIA” ( SEPTEMBER 8TH , IN THE AFTERNOON)


In the afternoon the “Fabioler” gathers together the riders who have to take part in the “Corregudes” (races) and who have concentrated in the Plaça de la Conquesta.
The “Colcada” is presided over by the “Caixer Batle”, the “Capellana” and the remaining members of the “Junta de Caixers”, and completed by the riders present at the races, whether they are participants or not. Once gathered they head towards Còs de Gràcia street. 
Once the authorities present, members of the “Junta de Caixers” and the “Caixer Batle” have reached the finishing line, the “Caixer Fadrí”, accompanied by the “Caixer Pagès”, hands over the flag to the “Caixer Batle”, who will give the starter’s orders for the Races to begin.
The “Corregudes” are run by pairs of riders who are selected by a draw amongst those interested, in the presence of two members of the “Junta”, at the same time of the start.
After every two races, the riders must return to the starting point for the same itinerary without stopping or making the horses rear up, then another race starts.
The winners will receive a green reed from the hands of the authorities present and once the races are over, all the participants receive a silver teaspoon with the inscription “Corregudes” and the corresponding year. 
The members of the “Junta de Caixers” do not participate in the races without the permission of the “Caixer Batle”.


CLOSING PROTOCOL (SEPTEMBER 8TH)


Once the races are over, the participants go to start the “Caragol” (route) of the old quarter. Later, once the sun has gone down, the solemn act of closing the “Colcada” takes place. This occurs in the Plaça de la Costitució, with the utmost devotion and respect of the participants, as, being a closing act, it is an emotional event.
The riders form a circle as they enter. Once the “Caixer Pagès” has entered and everyone is in place, the “Caixer Batle” and the “Caixer Capellà” pass through the middle and place themselves before the Town Hall. In this moment of silence, there is the last beat of the drum and playing of the “fabiol” and then the riders present pass before the “Caixer Batle” and the “Capellana” to say goodbye to them and then leave.
Once everyone has passed, the “Colcada” events are taken as being closed. 


DÍA DEL PUERTO (SEPTEMBER 9TH)


The “Fiestas de Gràcia” change setting and all the activities move to the port in continued celebration of the municipality’s important day.

FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟