🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

Orígen de les festes

L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa. Més tard, i gràcies al tractat d’Agnani signat el 1295, Menorca tornà a mans de Jaume II, rei del Regne de Mallorca i oncle del rei Alfons. En tot cas, l’illa havia deixat enrere el món musulmà i s’havia incorporat definitivament a l’esfera del cristianisme.
estampa del rei AlfonsPertànyer a un nou món implicava una organització social i política radicalment diferent. El 1301 fou un any decisiu per al futur administratiu i polític de l’illa de

 Menorca. El 30 d’agost Jaume II de Mallorca atorgava la Carta de Poblament, document que marcà l’ordenament jurídic, econòmic, social, polític i urbanístic per a l’illa i que és una autèntica constitució menorquina, ja que defineix els privilegis i les franqueses dels habitants de Menorca.
Un altre document important per conèixer l’origen de les festes menorquines és el Pariatge, atorgat el 19 de març d’aquell mateix any. El Pariatge és el conveni entre el poder reial i les autoritats religioses per traçar la divisió eclesiàstica de l’illa, pel qual es determinava el percentatge que havien de recaptar les autoritats sobre els productes recollits de la terra (delme) i expressava la intenció de fer participar l’Església en aquell dret.
Amb aquella divisió eclesiàstica es van fundar set parròquies, entorn de les quals Jaume II pensava consolidar els futurs nuclis urbans dels pobles de l’illa. En aquelles parròquies els nous menorquins van començar a celebrar les diferents festes civicoreligioses que marcaven el calendari litúrgic.
L’organització de la societat

La festa, però, s’ha d’entendre dins l’estructura d’una societat estamental de l’època moderna. Açò vol dir que cada persona pertanyia a un braç o grup estamental: el ciutadà (braç major), el pagès (braç mitjà) i el menestral (braç menor), que tenien la responsabilitat d’ocupar els càrrecs públics a què els obligava el seu estament. D’aquí sortien elegits els jurats (regidors) que cada any s’ocupaven dels assumptes del poble.
A més, cada persona formava part d’algun dels gremis segons el seu ofici. Els gremis eren regits per una normativa que s’havia de complir i estaven subjectes al control de les autoritats municipals i del governador de l’illa. Cada gremi tenia els seus càrrecs directius, amb les funcions ben determinades: el sobreposat era el director del gremi elegit pels jurats de la Universitat (actual ajuntament) d’entre una terna presentada pels mestres del gremi;els caixers (dos o quatre) eren responsables de la part administrativa del gremi; els prohòmens(quatre) arbitraven les qüestions relatives a aquell gremi, i els oïdors de comptes intervenien en la seva administració econòmica.
En l’àmbit religiós, un o més gremis formaven una confraria religiosa, que tenien al seu càrrec una capella a les parròquies i esglésies, amb la seva imatge processional, el penó o estendard i la lluminària de grans atxes. El diumenge anterior a la festa del patró, els caixers del gremi sortien amb l’estendard a acaptar donatius per a la festa; i aquest és l’origen de les festes patronals dels diferents pobles de Menorca.

FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟