🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

Catalán Quan? El tercer cap de setmana d'Agost.

El tercer cap de setmana d'agost, és quan Sant Climent es vesteix de gal·la per festejar la seva festa patronal. En aquesta data es donen cita en la població veïns de tot el municipi per celebrar, amb els seus paisans, la festa gran de Sant Climent; encara que els autèntics protagonistes de la festa són els cavalls i els seus caixers.
Les festes de Sant Climent són l’expressió popular d’aquest poble i segueixen els mateixos patrons que a la resta de festes populars de Menorca. Com a fet diferenciador, l’associació de veïns de Sant Climent participa directament en la seva organització, de forma coordinada amb l’Ajuntament, amb l’objectiu comú que siguin el més representatives i lluïdes possibles.

ELS CÀRRECS

El càrrec de Caixer Batle serà proposat per l’A.V. de Sant Climent i decretat pel Batle, aquest decretarà també una persona suplent per, en el cas que sigui necessari, pugui ostentar també aquesta representació. El nomenament serà vigent durant tot el bienni, i la persona nomenada serà la representant de Sant Climent dins la junta.
També a proposta de l’A.V. es delegarà en un jove fadrí de Sant Climent l’acte de portar la bandera. Aquesta delegació de competències s’entendrà com un privilegi atorgat pel Batle als joves de Sant Climent. El Caixer Fadrí de la junta de Caixers participarà com un membre més de la junta de Caixers en els actes eqüestres de Sant Climent.
El càrrec de Caixer Capellà serà proposat pel prevere de l’església de Sant Climent i comunicat a l’Ajuntament per al seu coneixement.
El Fabioler serà convidat per l’Associació de Veïns.

DISSABTE DE LA FESTA

Al carrer de Sant Jaume, i a l’hora indicada en el programa de festes, s’inicia el Replec dels cavallers que participaran en la Colcada; tots junts es dirigeixen al local de l’Associació de Veïns.
En primer lloc se situa el Fabioler, seguit del Caixer Fadrí; després, la resta dels cavallers. En arribar al local social, el Caixer Batle, acompanyat pel Caixer Pagès, els esperen, col·locats un davant l’altre. El Caixer Fadrí rep la bandera de mans del president de l’Associació de Veïns i seguidament tots els cavallers passen saludant el Caixer Batle de Sant Climent.
Després d’haver saludat, el Batle (o un representant seu) fa entrega de la vara de comandament al Caixer Batle de Sant Climent. Seguidament, tots els Caixers i Cavallers surten en formació a toc de fabiol i, una vegada dalt els cavalls, es dirigeixen a l’església per recollir el Caixer Capellà.
A continuació comença el recorregut de la Colcada pels carrers del poble. Una vegada finalitzat aquest, la Colcada es dirigeix a Completes a l’església de Sant Climent. En acabar la celebració té lloc el tradicional Jaleo al pla de Sant Climent.
Finalitzar aquest, els cavallers i caixers acompanyen el Caixer Batle al local de l’Associació de Veïns, on l’acomiaden fins ensoldemà; seguidament fan el mateix amb el Caixer Capellà, i l’acompanyen fins a l’església.

DIA DE SANT CLIMENT

El matí, a l’hora acordada, es tornen a reunir els cavallers i caixers al carrer Sant Jaume, i es dirigeixen al local social per recollir el Caixer Batle, seguint el mateix cerimonial que el dissabte de festa. Tots junts van a l’església per assistir a la Missa de Caixers.
Una vegada conclosa la celebració, la Colcada surt en formació en direcció al pla de Sant Climent, per donar inici al Jaleo, després d’haver fet el Caragol de costum. En acabar aquest, es du a terme el protocol de comiat del Batle i la capellana, que es desenrotlla com el del dia anterior. Posteriorment, l’ajuntament ofereix a tots els participants la tradicional Beguda al local social. En arribar, tots els Caixers entren en formació i a toc de fabiol.
El Caixer Batle i el Batle (o el seu representant) dirigeixen unes paraules als presents, agraint la seva participació i convidant-los per a l’any que ve. Després d’aquestes paraules, el Caixer Batle torna la vara de comandament al representant de l’Ajuntament, i el fadrí que ha ostentat aquest càrrec torna la bandera al representant de la Junta.
D’aquesta manera es donen per finalitzats els actes protocol·laris relacionats amb la Colcada.


Español ¿Cuándo? El tercer fin de semana de Agosto.

El tercer fin de semana de agosto, es cuando Sant Climent se viste de gala para festejar su fiesta patronal. En esta fecha se dan cita en la población vecinos de todo el municipio para celebrar, con sus paisanos, la fiesta grande de Sant Climent; aunque los auténticos protagonistas de la fiesta son los caballos y sus jinetes o caixers. 
Las fiestas de Sant Climent son la expresión popular de este pueblo y siguen los mismos patrones que al resto de fiestas populares de Menorca. Como hecho diferenciador, la asociación de vecinos de Sant Climent participa directamente en su organización, de forma coordinada con el Ayuntamiento, con el objetivo común que sean las más representativas y lucidas posibles.

LOS CARGOS

El cargo de “Caixer Batle” será propuesto por la A.V. de Sant Climent y decretado por el Alcalde, este decretará también una persona suplente para, en el supuesto de que sea necesario, pueda ostentar también esta representación. El nombramiento será vigente durante todo el bienio, y la persona nombrada será la representante de Sant Climent dentro de la “Junta de Caixers”. 
También a propuesta de la A.V. se delegará en un joven soltero de Sant Climent el acto de llevar la bandera. Esta delegación de competencias se entenderá como un privilegio otorgado por el Alcalde a los jóvenes de Sant Climent. El “Caixer Fadrí” de la “Junta de Caixers” participará como un miembro más de la Junta en los actos ecuestres de Sant Climent.
El cargo de “Caixer Capellà” será propuesto por el presbítero de la iglesia de Sant Climent y comunicado al Ayuntamiento para su conocimiento.
El “Fabioler” será invitado por la Asociación de Vecinos.

SÁBADO DE LA FIESTA

En la calle de Sant Jaume, y a la hora indicada en el programa de fiestas, se inicia el “Replec” de los caballeros que participarán en la “Colcada”; todos juntos se dirigen al local de la Asociación de Vecinos
En primer lugar se sitúa el “Fabioler”, seguido del “Caixer Fadrí”; y después, el resto de los caballeros. Al llegar al local social, el “Caixer Batle”, acompañado por el “Caixer Pagès”, los esperan, colocados uno frente al otro. El “Caixer Fadrí” recibe la bandera de manos del presidente de la Asociación de Vecinos y seguidamente todos los caballeros pasan saludando al “Caixer Batle” de Sant Climent
Después de saludar, el Alcalde (o un representante) hace entrega de la vara de mando al “Caixer Batle” de Sant Climent. Seguidamente, todos los Caballeros salen en formación a toque de “fabiol” y, una vez sobre los caballos, se dirigen a la iglesia para recoger al “Caixer Capellà”.
A continuación empieza el recorrido de la “Colcada” por las calles del pueblo. Una vez finalizado este, la “Colcada” se dirige a “Completes” a la iglesia de Sant Climent. Al acabar la celebración tiene lugar el tradicional “Jaleo” en la plaza de Sant Climent.
Finalizado este, los caballeros acompañan al “Caixer Batle” al local de la Asociación de Vecinos, donde lo despiden hasta la mañana siguiente; seguidamente hacen lo mismo con el “Caixer Capellà”, y lo acompañan hasta la iglesia. 

DÍA DE SANT CLIMENT

Por la mañana, y a la hora acordada, se vuelven a reunir los caballeros en la calle Sant Jaume, y se dirigen al local social para recoger al “Caixer Batle”, siguiendo el mismo ceremonial que el sábado de fiesta. Todos juntos van a la iglesia para asistir a la “Misa de Caixers” (Misa de Caballeros).
Una vez concluida la celebración, la “Colcada” sale en formación con dirección a la plaza de Sant Climent, para dar inicio al “Jaleo”, después de hacer el “Caragol” de costumbre. Al acabar este, se realiza el protocolo de despedida del Alcalde y la “Capellana”, que se desarrolla como el del día anterior. Posteriormente, el Ayuntamiento ofrece a todos los participantes la tradicional Bebida en el local social. Al llegar, todos los Caballeros entran en formación y a toque de “fabiol”. 
El “Caixer Batle” y el Alcalde (o su representante) dirigen unas palabras a los presentes, agradeciendo su participación e invitándolos a las fiestas del próximo año. Después de estas palabras, el “Caixer Batle” vuelve la vara de mando al representante del Ayuntamiento, y el “Caixer Fadrí” que ha ostentado este cargo devuelve la bandera al representante de la Junta.
De esta manera se dan por finalizados los actos protocolarios relacionados con la “Colcada”.


Ingles When? The third weekend in August.

The third weekend in August is when Sant Climent is decked out to celebrate its patron saint’s fiesta. On this date the inhabitants of all the municipality are invited to celebrate, with their neighbours, the great fiesta of Sant Climent. The real leading stars of the fiesta, however, are the horses and their riders, or “Caixers”. 
The fiestas of Sant Climent are the popular expression of this village and they follow the same pattern as the other popular fiestas of Minorca. What is dfferent is that the Neighbourhood Asoociation of Sant Climent directly participates in the organization of the fiestas, coordinating with the town hall with the common aim that the fiestas are the most representative and splendid as possible.

THE POSTS

The post of “Caixer Batle” will be proposed by the Neighbourhood Association of Sant Climent and decreed by the Mayor. The mayor will also decree a substitute, should one be necessary. The appointment will be effective for a two-year period and the person nominated will be the representative for Sant Climent within the “Junta de Caixers”. 
The Neighbourhood Association will also appoint a young bachelor from Sant Climent to carry the flag. This delegation of appointements is understood to be a privilege granted by the Mayor to the youth of Sant Climent. The “Caixer Fadrí” of the “Junta de Caixers” will participate as an extra member of the “Junta” in the equestrian events of Sant Climent.
The position of “Caixer Capellà” will be proposed by the presbytery of the church of Sant Climent and communicated to the town hall for its information.
The “Fabioler” will be invited by the Neighbourhood Association.

SATURDAY OF THE FIESTA

On Sant Jaume street, and at the time indicated in the fiestas programme, the “Replec” of the riders who participate in the “Colcada” starts. Together they all head towards the office of the Neighbourhood Association
The “Fabioler”is in first place, followed by the “Caixer Fadrí”, then the rest of their riders follow. Upon reaching the Neigbourhood Association office, the “Caixer Batle”, accompanied by the “Caixer Pagès” wait for the rest of the riders to arrive, placed one in front of the other. The “Caixer Fadrí” receives the flag from the hands of the president of the Neighbourhood Association and then all the riders pass by, greeting the “Caixer Batle” of Sant Climent
After the greetings, the Mayor (or a representative) hands over the mace of office to the “Caixer Batle” of Sant Climent. Then, all the riders mount in formation to the sound of the “fabiol” and, once mounted, head towards the church to collect the “Caixer Capellà”.
Next the “Colcada” route starts around the streets of the town. Once this ends, the “Colcada” heads for the “Completes” at the church of Sant Climent. Once the mass has ended, the traditional “Jaleo” takes place in the square of Sant Climent.
Once this is over, the riders accompany the “Caixer Batle” to the Neighbourhood Association office, where they say farewell until the following morning. They next do the same to the “Caixer Capellà” and accompany him to the church. 

DÍA DE SANT CLIMENT (Sant Climent day)

In the morning, at the time agreed, the riders gather together again in Sant Jaume street and head towards the Neighbourhood Association office to collect the “Caixer Batle”, following the same ceremonial of the Saturday of the fiesta. Together, they all go to the church to attend the “Misa de Caixers” (the Rider’s Mass).
Once the mass is over, the “Colcada” leaves in formation towards the square of Sant Climet to start the “Jaleo”, after doing the usual “Caragol”. Once over, the farewell protocol for the Mayor and the “Capellana” takes place, the same as the previous day.
Subsequently, the town hall offers all the participants the traditional “Bebida” (drink) in the Neighbourhood Association office. Upon arrival, all the riders enter in formation and to the sound of the “fabiol”
The “Caixer Batle” and the Mayor (or his representative) say few words to those present, thanking them for their participation and inviting them to the fiestas of the following year. After these words, the “Caixer Batle” returns the mace of office to the town hall representative and the “Caixer Fadrí” who held this position, returns the flag to the representative of the “Junta”.
In this way, the protocols related to the “Colcada” are considered to be at an end.

FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟