🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟

SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

Catalan (CATALÀ)

Quan? El primer cap de setmana d’Agost.

DISSABTE DE LA FESTA
El replec dels cavalls es farà a l’hora acordada en el programa de festes, davants el clot des Forn. Prèviament, el Fabioler i el Caixer Fadrí aniran al local de l’Associació de Veïns, on esperarà el Caixer Batle, per tal de demanar-li autorització per formar la Colcada. A la vegada, un membre de la junta de l’AV farà entrega al Caixer Fadrí de la bandera, moment en què se sentirà el primer toc de fabiol.

Fabioler i Caixer Fadrí arreplegaran la resta de Caixers i tots junts aniran a cercar el Caixer Batle i el Caixer Capellà, que esperarà davant l’església, moment en què s’entregarà la vara de comandament al Caixer Batle per part d’un membre del consistori maonés. A continuació es farà el recorregut tradicional.

Per entrar a l’església es formaran dues fileres de cavallers, amb el següent ordre: obriran la comitiva el Fabioler i el Caixer Fadrí; els seguiran la Junta de Caixers, els Cavallers de Llucmaçanes, els Cavallers de fora i, per últim, el Caixer Pagès, el Caixer Batle i la Capellana.

Formades les fileres, el Caixer Batle, el Caixer Capellà i el Caixer Pagès passaran pel mig i entraran just abans que ho facin el Fabioler i el Caixer Fadrí amb la bandera; desprès passaran la resta de Caixers, en formació. El Fabioler entrarà sonant la melodia de la Colcada i tots el Cavallers es col·locaran als llocs reservats.

Durant les Completes, i en el moment adequat, es repartirà l’aigua-ros als assistents, mentre el Fabioler toca la melodia tradicional.

La sortida de l’església es farà de la mateixa manera, però el Caixer Batle i el Caixer Capellà seran els darrers a sortir. Una volta a fora, el Caixer Batle i el Caixer Capellà es desitjaran “sort i ventura” per al Jaleo, i, amb un senyal, els cavallers rompran la formació i aniran a cercar els seus respectius cavalls, per tal que puguin començar el Jaleo.

Formada la Colcada, i després de fer un primer Caragol, el Fabioler i el Caixer Fadrí deixaran la bandera a la tribuna d’autoritats. Quan el Caixer Batle arribi a la música, donarà permís al director perquè comenci a sonar el Jaleo.

En total, es faran tres voltes. A la darrera, el Caixer Batle i el Caixer Capellà s’acomiadaran. La resta de la Colcada, una vegada recollida la bandera, s’acomiadarà procedint a saludar el Caixer Capellà i, llavors, el Caixer Batle.

DIA DE SANT GAIETÀ
El diumenge, el Replec de cavallers serà com el dia anterior, així com l’entrada i sortida de l’església. El Jaleo, en canvi, només tindrà dues voltes, perquè a la tercera es farà entrega als Caixers de la canya verda amb la cullera de plata.

Seguint la volta curta de costum, la Colcada es col·locarà tot junta al pla, en forma de ferradura, moment en què la banda de música sonarà l’himne de Llucmaçanes. El Caixer Batle i la Capellana es diran adéu allà mateix i, tot seguit, la Colcada passarà i saludarà el Caixer Capellà i, seguidament , el Caixer Batle, i llavors es romprà la formació.

Devers un quart d’hora més tard, i davall l’ombra del pi des pla, es reuniran novament els Caixers i tots junts aniran, en formació, a la tradicional Beguda.

L’ordre d’entrada serà el següent: Fabioler, Caixer Batle, Caixer Capellà, Caixer Pagès, Caixer Fadrí amb la bandera, Caixer de la junta, autoritats i la resta de Caixers.

Una volta tots reunits, el Caixer Batle dirigirà unes paraules d’agraïment als Caixers i farà entrega de la vara de comandament al Batle de Maó (o al seu representant).

D’altra banda, el Caixer fadrí farà entrega de la bandera al president de l’AV, que convidarà els assistents a la Beguda i emplaçarà els Caixers fins l’any que ve. Amb aquest acte es donen per finalitzats els actes protocol·laris relacionats amb la Colcada.Español (CASTELLANO)


¿Cuándo? El primer fin de semana de Agosto.

SÁBADO DE LA FIESTAEl reunión de los caballos se hará a la hora acordada en el programa de fiestas, delante de “Es Clot des Forn”. Previamente, el “Fabioler” y el “Caixer Fadrí” irán al local de la Asociación de Vecinos, donde esperará el “Caixer Batle”, para solicitarle autorización para formar la “Colcada”. A la vez, un miembro de la junta de l’AVV hará entrega al “Caixer Fadrí” la bandera, momento en qué se escuchará el primero toque de “fabiol”.

El ”Fabioler” y el “Caixer Fadrí” recogerán al resto de “Caixers” y todos juntos irán a buscar a el “Caixer Batle” y el “Caixer Capellà”, que esperarán ante la iglesia, momento en que se entregará la vara de mando al “Caixer Batle” por parte de un miembro del consistorio maonés. A continuación se hará el recorrido tradicional.

Para entrar a la iglesia se formarán dos hileras de caballeros, con el siguiente orden: abrirán la comitiva el “Fabioler” y el “Caixer Fadrí”; los seguirán la “Junta de Caixers”, los “Caixers” de Llucmaçanes, los “Caixers” de fuera y, por último, el “Caixer Pagès”, el “Caixer Batle” y la “Capellana”.

Formadas las hileras, el “Caixer Batle”, el “Caixer Capellà” y el “Caixer Pagès” pasarán por el centro y entrarán justo antes de que lo hagan el “Fabioler” y el “Caixer Fadrí” con la bandera; después pasarán el resto de “Caixers”, en formación. El “Fabioler” entrará sonando la melodía de la “Colcada” y todos los “Caixers” se colocarán en los lugares reservados.

Durante las “Completes”, y en el momento adecuado, se repartirá el “agua-ros” a los asistentes, mientras el “Fabioler” toca la melodía tradicional. 

La salida de la iglesia se hará del mismo modo, pero el “Caixer Batle” y el “Caixer Capella” serán los últimos en salir. Una vez afuera, el “Caixer Batle” y el “Caixer Capella” se desearán “suerte y ventura” para el “Jaleo”, y, con una señal, los “Caixers” romperán la formación e irán a buscar sus respectivos caballos, para que pueda empezar el “Jaleo”.

Formada la “Colcada”, y tras hacer un primero “Caragol”, el “Fabioler” y el “Caixer Fadrí” dejarán la bandera en la tribuna de autoridades. Cuando el “Caixer Batle” llegue a la música, dará permiso al director para que empiece a tocar el “Jaleo”.

En total, se harán tres vueltas. En la última, el “Caixer Batle” y el “Caixer Capella” se despedirán. El resto de la “Colcada”, una vez recogida la bandera, se despedirá procediendo a saludar al “Caixer Capellà” y, entonces, al “Caixer Batle”. 


DÍA DE SANT GAIETÀ
El domingo, la reunión de caballeros será como el día anterior, así como la entrada y salida de la iglesia. El “Jaleo”, en cambio, solo tendrá dos vueltas, porque durante la tercera se hará entrega a los “Caixers” de la caña verde con la cuchara de plata.

Siguiendo la vuelta corta de costumbre, la “Colcada” se colocará toda junta en la plaza, en forma de herradura, momento en que la banda de música tocará el himno de Llucmaçanes. El “Caixer Batle” y la “Capellana” se dirán adiós allí mismo y, acto seguido, la “Colcada” pasará y saludará al “Caixer Capella” y, seguidamente, al “Caixer Batle”, y entonces se romperá la formación. 

Cerca de un cuarto de hora más tarde, y debajo de la sombra del pino de la plaza, se reunirán nuevamente los caballeros y todos juntos irán, en formación, a tomar la tradicional Bebida.

El orden de entrada será el siguiente: “Fabioler”, “Caixer Batle”, “Caixer Capellà”, “Caixer Pagès”, “Caixer Fadrí” con la bandera, “Caixer” de la junta, autoridades y el resto de caballeros.

Una vez todos reunidos, el “Caixer Batle” dirigirá unas palabras de agradecimiento a los caballeros y hará entrega de la vara de mando al Alcalde de Maó (o a su representante).

Por otro lado, el “Caixer Fadrí” hará entrega de la bandera al presidente de l’AVV, que invitará a los asistentes a tomar la Bebida y despedirá a los “Caixers” hasta el año que viene. Con este acto se dan por finalizados los actos protocolarios relacionados con la “Colcada”.Ingles (ENGLISH)

When? The first weekend in August.

SATURDAY OF THE FIESTA
The gathering together of the horses will occur at the time decreed in the fiestas programme, in front of “Es Clot des Forn”. Beforehand, the “Fabioler” and the “Caixer Fadrí” will go to the Neighbourhood Association office where the “Caixer Batle” will be waiting, in order to ask him for authorization to form the “Colcada”. At the same time, a member of the Neighbourhood Association Committee will hand over the flag to the “Caixer Fadrí”, at which moment the first sounds of the “fabiol” are heard.

The ”Fabioler” and the “Caixer Fadrí” will gather together the rest of the “Caixers” and all together will go to look for the “Caixer Batle” and the “Caixer Capellà”, who will be waiting in front of the church and at this point the mace of office will be handed to the “Caixer Batle” by a member of the Mahon town council. Then the traditional route will be followed.

To enter the church, two lines of riders will form in the following order: the “Fabioler” and the “Caixer Fadrí” will head the group, followed by the “Junta de Caixers”, “Caixers” from Llucmaçanes, the “Caixers” from outside the municipality and finally, the “Caixer Pagès”, the “Caixer Batle” and the “Capellana”.

Once the two lines are formed, the “Caixer Batle”, the “Caixer Capellà” and the “Caixer Pagès” will pass through the centre and enter just before the “Fabioler” and the “Caixer Fadrí” with the flag; then the rest of the “Caixers” enter in formation. The “Fabioler” enters playing the tune of the “Colcada” and all the “Caixers” position themselves at their reserved places.

During the “Completes”, and at the appropriate moment, the “aigua-ros” is handed out to the participants, whilst the “Fabioler” plays the traditional melody. 

Leaving the church is done in the same fashion, though the “Caixer Batle” and the “Caixer Capellà” are the last ones to leave. Once outside, the “Caixer Batle” and the “Caixer Capellà” will wish each other “suerte y ventura” (good luck and good fortune) for the “Jaleo” and on a signal, the “Caixers” break formation and go to find their respective horses so that the “Jaleo”can begin.

Once the “Colcada”, is formed and after a first “Caragol”, the “Fabioler” and the “Caixer Fadrí” leave the flag at the authorities’ rostrum. When the “Caixer Batle” reaches the band, he will give permission to the conductor to start to play the “Jaleo”.

In total, three circuits will be made. At the last one, the “Caixer Batle” and the “Caixer Capellà” will take their leave. The rest of the “Colcada”, once the flag has been collected, will take their leave by saying farewell to the “Caixer Capellà” and then to the “Caixer Batle”. 

DÍA DE SANT GAIETÀ (day of Saint Gaietà)
On Sunday, the gathering together of the riders will be the same as the previous day, as will be the entering and leaving the church. The “Jaleo”, on the other hand, will only make two full circuits because during the third the “Caixers” will be presented with the green reed and the silver teaspoon.

Following the usual short route, the “Colcada” will position themselves all together in the square in a horseshoe shape. This is when the band plays the Llucmaçanes song. The “Caixer Batle” and the “Capellana” will say farewell and afterwards the “Colcada” will pass by and greet the “Caixer Capellà” and the “Caixer Batle”, then the formation breaks up. 

About fifteen minutes later, under the shade of the square’s pine tree, the riders will once again gather and all go together in formation to have the traditional Drink.

The order of entry will be as follows: the “Fabioler”, the “Caixer Batle”, the “Caixer Capellà”, the “Caixer Pagès”, the “Caixer Fadrí” with the flag, the “Caixer” of the “Junta”, the authorities and the rest of the riders.

Once everyone is gathered, the “Caixer Batle” will say a few words of thanks to the riders and hand over the mace of office to the Mayor of Mahon (or his representative).

Instead the “Caixer Fadrí” will hand over the flag to the president of the Neighbourhood Association, who will invite the participants to have a drink and say farewell to the “Caixers” until the following year. With this act, the protocol acts related to the “Colcada” are deemed to be at an end.font: http://www.ajmao.org

FESTES DE SANT JOAN • CIUTADELLA DE MENORCA

FESTES DE SANT MARTI • ES MERCADAL

FESTES DE SANT ANTONI • FORNELLS

FESTES DE SANT JAUME • ES CASTELL

FESTES DE SANT CRISTÒFOL • ES MIGJORN GRAN

FESTES DE SANT GAIETÀ • LLUCMAÇANES

FESTES DE SANT LLORENÇ • ALAIOR

FESTES DE SANT CLIMENT • SANT CLIMENT

FESTES DE SANT BARTOMEU • FERRERIES

FESTES DE SANT LLUIS • SANT LLUIS

FESTES DE LA MARE DE DÉU DE GRÀCIA • MAÓ

FESTES DE MENORCA

FESTES DE MENORCA
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les seves festes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió. La festa menorquina és protagonitzada pels cavalls i els seus genets...

ORÍGEN DE LES FESTES

ORÍGEN DE LES FESTES
L’origen de les festes de Menorca és religiós. Després de la conquesta de Menorca el 1287 per Alfons el Liberal, l’illa passà a mans de la corona aragonesa...

HISTÒRIA DE LES FESTES

HISTÒRIA DE LES FESTES
Les festes patronals de Menorca són de tradició centenària que tenen el seu origen a les Festes de Sant Joan, que se celebren en Ciutadella des del segle XIV.

LES FESTES PATRONALS

LES FESTES PATRONALS
A Menorca, anualment i al llarg de l’estiu, cada poble i ciutat de l’illa celebra les sevesfestes tradicionals, que la gent espera i viu amb il·lusió...

ORNAMENTS DELS CAVALLS

ORNAMENTS DELS CAVALLS
Els cavalls que participen en la Colcada són guarnits de diverses maneres en correspondència amb la categoria del seu caixer o cavaller...

JUNTA DE CAIXERS

JUNTA DE CAIXERS
Les festes de Menorca són presidides i dirigides per la Junta de Caixers, que és el grup de persones responsables del bon funcionament de la festa i està formada pels representants de l’antiga societat illenca...

INDUMENTARIA

INDUMENTARIA
La indumentària dels membres de la Colcada ha evolucionat amb el temps segons els corrents de la moda...

CAVALL MENORQUÍ

CAVALL MENORQUÍ
L’element bàsic actual de les festes de Menorca és el cavall de raça menorquina, ja que sense aquest animal noble la festa no seria el que és...

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA

POMADA Ò GIN AMB LLIMONADA
La pomada o gin amb llimonada és una beguda típica deMenorca, que s’obté mesclant gin de Menorca (Gin Xoriguer) amb llimonada carbonatada....

LA COLCADA

LA COLCADA
La qualcada, està formada pel conjunt de caixers i cavallers que participen en les festes menorquines...

GIN XORIGUER

GIN XORIGUER
Milers de mariners i de soldats anglesos protegien l’illa i eren clients de les tavernes locals on no trobaven l’aiguardent llavors de moda a la seva pàtria: el GIN...

🎉 🐎 🌟 F E S T E S D E M E N O R C A 🎉 🐎 🌟

🎉  🐎  🌟  F E S T E S D E M E N O R C A  🎉  🐎  🌟